0

پل های ارتباطی

یوسف فاتح پور

دیر یاد گرفتن بهتر از هرگز یاد نگرفتن است.
پوبلیوس سیروس